کمیته‌ی انضباطی شهرداری زنجان را جریمه کرد

در جلسه‌ی امروز - 7 دی 1387 - کمیته‌ی انضباطی فدراسیون فوتبال، رأی زیر برای باشگاه شهرداری زنجان صادر شد: 

گزارش رسیده در مسابقه‌ی شهرارای زنجان و شهرداری تبریز از سری مسابقات دسته یک حاکی از آن است که حسین شهبازی و علی جعفری از تیم شهرداری زنجان مبنی بر اعتراض مداوم به داور هرکدام به توبیخ کتبی و پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین در ارتباط با فحاشی تماشاگران زنجان به داور و تیم خودی، تیم شهرداری زنجان به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.